Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Ša­lies mo­kyk­lo­se vėl su­maiš­tis. Ug­dy­mo pla­nai su­da­ry­ti, o tik da­bar atė­jo ži­nia, kad uni­ver­si­te­tai nuo 2014 me­tų ke­lia aukš­tyn eg­za­mi­nų kar­te­lę. Po tiek me­tų vyk­dy­tų švie­ti­mo re­for­mų vie­ną die­ną at­si­pei­kė­ta, kad rei­kia ug­dy­ti vi­sa­pu­siš­kes­nį abi­tu­rien­tą. O mo­kyk­lų va­do­vams vėl ten­ka „ge­sin­ti gais­rus.“

Pi­ra­mi­dei ap­vers­ti

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ro­jo priė­mi­mo sa­ly­gos 2014 me­tams pa­skelb­tos jau moks­lo me­tams pra­si­dė­jus.

Da­bar­ti­niams vie­nuo­lik­to­kams, ku­rie 2014 me­tais sieks uni­ver­si­te­ti­nių vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų stu­di­jų, bus bū­ti­na iš­lai­ky­ti pen­kis vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. At­si­ran­da už­sie­nio kal­bos slenks­tis, ku­rio neį­vei­kus du­rys į uni­ver­si­te­tus neat­si­vers.

Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų va­do­vai, mo­ky­to­jai, moks­lei­vių at­sto­vai praė­ju­sią sa­vai­tę nau­jos tvar­kos ar­gu­men­tus iš­gir­do iš švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ro Vai­do Ba­cio, mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tės Jur­gos Za­chars­kie­nės.

Vie­nas svar­biau­sių ar­gu­men­tų – rei­kia plės­ti „siau­rus rė­mus“, į ku­riuos pro­fi­lia­vi­mu yra „įsta­ty­ti“ abi­tu­rien­tai. Rei­kia ug­dy­ti „pla­tes­nių kom­pe­ten­ci­jų“ abi­tu­rien­tus. Taip jiems at­si­vers ir di­des­nis pa­si­rin­ki­mas.

Da­bar ne­pa­te­kę į vie­ną stu­di­jų pro­gra­mą ar pri­trū­kę ba­lų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mai vie­tai, ne­ga­li rink­tis ki­tos sri­ties stu­di­jų, trūks­ta mo­ko­mų da­ly­kų.

Anot V. Ba­cio, šie­met į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas neįs­to­jo abi­tu­rien­tai su 19 ba­lų (me­di­ci­nos stu­di­jų pro­gra­mo­se), o įsto­jo ir su 5 ba­lais.

Vi­ce­mi­nist­ro tei­gi­mu, yra stu­di­jų pro­gra­mų, ku­rio­se nu­by­ra 40 pro­cen­tų įsto­ju­sių: „Tai gal ne­rei­kia nė at­ver­ti tų du­rų, kad pa­skui ne­rei­kė­tų stu­den­tų iš­pra­šy­ti“.

Jis ne­slė­pė, jog aukš­tes­niais moks­lų slenks­čiais ti­ki­ma­si „ap­vers­ti pi­ra­mi­dę“. Da­bar „vi­si ei­na į uni­ver­si­te­tus“, ir kra­to­si pro­fe­si­nių mo­kyk­lų.

„Vien su tei­si­nin­kais, eko­no­mis­tais ir va­dy­bi­nin­kais ge­ro­vės vals­ty­bės ne­su­kur­si­me, – tei­gė V. Ba­cys. – Rei­kia ir rei­kės dai­li­džių, ir au­to­re­mon­ti­nin­kų. Da­ni­jo­je aukš­ta­sis moks­las ne­mo­ka­mas, nes ten pa­ti pres­ti­žiš­kiau­sia pro­fe­si­ja – kir­pė­jo. To­dėl da­nai ir ieš­ko stu­den­tų sve­tur.“

Vi­ce­mi­nist­ras pa­brė­žė, jog bran­dos ates­ta­tui gau­ti, kaip iki šiol, už­ten­ka dvie­jų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų. Nau­jo­ji tvar­ka lie­čia tik pre­ten­duo­jan­čius į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas uni­ver­si­te­ti­nes ba­ka­lau­ro stu­di­jas.

Li­tua­nis­tai grįš prie fi­zi­kos?

Vie­nuo­lik­to­kai jau yra pa­si­rin­kę. Mo­kyk­los in­di­vi­dua­lius ug­dy­mo pla­nus su­da­rė, da­bar juos ne vie­nam moks­lei­viui rei­kės keis­ti.

Be to, hu­ma­ni­ta­rams dėl kon­kur­si­nio ba­lo pri­reiks ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos ar tech­no­lo­gi­jų, gam­tos moks­lus krem­tan­tiems – hu­ma­ni­ta­ri­nių da­ly­kų ar me­nų, o me­nų – tech­no­lo­gi­jų ar gam­tos moks­lų.

Skaityti komentarus 16 Parašyk komentarą


  Moksleiviai

  Lietuvos komanda 26-ojoje tarptautinėje informatikos olimpiadoje (nuotr. Organizatorių)
  Tarptautinėje informatikos olimpiadoje Taivane Lietuvos mokiniai pelnė bronzą 2014.07.22 13:30 Iš 26-iosios tarptautinės informatikos olimpiados, vykusios Taipėjuje, Taivane, liepos 13–20 d., lietuviai grįžta iškovoję du bronzos medalius. Šiemet tarptautinėje informatikos olimpiadoje dalyvavo 311 mokinių iš 82 šalių, pranešė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Sėkmingiausiai iš lietuvių pasirodė ...
  Iš tarptautinės matematikos olimpiados lietuviai grįžo su sidabro ir bronzos medaliais (nuotr. Organizatorių)
  Iš tarptautinės matematikos olimpiados lietuviai grįžo su sidabru ir bronza 2014.07.21 16:12 55-ojoje tarptautinėje matematikos olimpiadoje, liepos 3–13 d. vykusioje Keiptaune, Pietų Afrikos Respublikoje (PAR), sidabro medalį iškovojo Vilniaus licėjaus dvyliktokas Ignas Urbonavičius (mokytojas Benas Budvytis). Bronzos medalius pelnė Vilniaus licėjaus abiturientai Mykolas Blažonis ir Lukas Jonuška (mokytojas Benas ...
  Tarptautinėje fizikos olimpiadoje lietuviai pelnė keturis sidabro ir vieną bronzos medalį. (nuotr. organizatorių)
  Tarptautinėje fizikos olimpiadoje – lietuvaičių sidabro ir bronzos medaliai (1) 2014.07.21 13:52 Iš 45-osios tarptautinės fizikos olimpiados Lietuvos mokiniai grįžo su vienu bronzos ir keturiais sidabro medaliais. Tai pranešė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Olimpiada vyko liepos 13–21 dienomis Astanoje, Kazachstane.
  Australijos vaizdai (Sekunde.lt)
  Išleistuvių tradicijas gabeno iš Lietuvos Vakarėliui taupyta metus 2014.07.20 07:24 Lietuviškosios Vasario 16-osios gimnazijos abiturientai į naują gyvenimo etapą išlydėti iškilmingai. Kad išleistuvių šventė išliktų kaip vienas reikšmingiausių gyvenimo momentų, stengėsi visa mokyklos bendruomenė, o ceremonijos tradicijos atkeliavo iš Lietuvos. Iš gimnazijos – raudonu kilimu Vokietijoje abiturientų ...
  Jaunimas (nuotr. SCANPIX)
  Patenkinti per 2 proc. abiturientų apeliacijų 2014.07.19 12:23  Šiais metais brandos egzaminus laikę jaunuoliai pateikė mažiau nei pernai apeliacijų, patenkinta vos per 2 proc. jų, teigia Nacionalinis egzaminų centras (NEC). 2014 metais iš viso buvo pateiktos 1007 apeliacijos. Išnagrinėjus apeliacijai pateiktus darbus, pakeisti 23 įvertinimai. Visi jie padidinti. Palyginti su ...
  Pasirinkimas (nuotr. Alloverpress.ee)
  Ką daryti abiturientui, jei sunku apsispręsti dėl specialybės (1) 2014.07.18 06:52 Agnė Skamarakaitė, LRT radijo laida „60 minučių“, LRT.lt Tiems abiturientams, kurie nėra apsisprendę dėl savo ateities profesijos, specialistai siūlo neskubėti ir palaukti pusmetį ar metus. „Tai pakankamas laiko tarpas, kad žmogus atrastų daug geresnį, daug sėkmingesnį sprendimą dėl savo ateities“, – sako Baltijos ...
  Olimpiados dalyviai (nuotr. Organizatorių)
  Tarptautinėje biologijos olimpiadoje lietuviai iškovojo aukso, sidabro ir bronzos medalius 2014.07.16 13:36 Liepos 5–13 dienomis Indonezijoje, Balio saloje, vykusioje 25-ojoje tarptautinėje biologijos olimpiadoje Lietuvos atstovai iškovojo aukso, sidabro ir bronzos medalius. Lietuviai aukštus apdovanojimus laimi trečius metus iš eilės.
  Vilniaus rotušėje apdovanoti geriausi abiturientai (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)
  Vilniaus rotušėje pasveikinti patys geriausieji sostinės abiturientai 2014.07.15 16:05 Vilniaus rotušėje šiandien vyko iškilminga abiturientų pagerbimo šventė. Geriausius 84 sostinės abiturientus, išlaikiusius egzaminus 2-iem ir daugiau šimtukų, sveikino ir padėkos raštus įteikė Vilniaus meras Artūras Zuokas. „Jau dešimtmečius Rotušėje pagerbiame geriausius, išmintingiausius, drąsiausius, tuos, kurie turi ...
  Moksleiviai (nuotr. Fotodiena.lt)
  Padės mokiniams apsispręsti 2014.07.13 15:47 Rugsėjį mokyklų duris pravers ne tik mokiniai, bet ir įvairių institucijų darbuotojai. Į mokyklas šiemet ketina ateiti vis daugiau IT specialistų, ekonomistų, inžinierių, pardavėjų ir kitų profesijų atstovų. Jie pasiryžę moksleiviams papasakoti apie savo darbą, taip pat karjeros kelią ir jų profesijai reikalingus ...
  Barclays (nuotr. Fotodiena.lt/Redas Vilimas) (nuotr. Balsas.lt)
  „Barclays“ technologijų centro vadovas G. Dzekunskas: pokyčiai IT mokyme – būtini 2014.07.11 17:01 Esant dideliam atotrūkiui tarp IT specialistų paklausos ir pasiūlos, „Barclays“ technologijų centro Lietuvoje vadovas Giedrius Dzekunskas teigia, kad IT mokymas šalyje privalo keistis. G. Dzekunsko manymu, mokyklose IT turi būti dėstomos giliau, o įmonėse moksleivių ir studentų praktikoms būtina skirti didesnį dėmesį. G. ...
  A. Butkevičius (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)
  Premjeras sveikino sėkmingai egzaminus išlaikiusius abiturientus ir profesinių mokyklų absolventus 2014.07.11 12:48 Šiandien Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius Valdovų rūmuose pasveikino geriausiai šiais metais valstybinius brandos egzaminus išlaikiusius abiturientus ir profesinių mokyklų absolventus. „Džiugina, kad metai iš metų vis plečiasi gabiausiuosius išugdžiusiųjų geografija, apimdama ne tik Vilnių, kitus didmiesčius, ...
  Valdovų rūmų vartai (Valdovų rūmų, Vytauto Abramausko nuotr.) Gamintojų nuotr.
  Valdovų rūmuose pagerbti geriausiai egzaminus išlaikę abiturientai (2) 2014.07.11 11:02 Liepos 11 dieną Vilniuje, Valdovų rūmuose, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis apdovanojo geriausiai valstybinius brandos egzaminus išlaikiusius abiturientus ir profesinių mokyklų absolventus. „Man itin džiugu, kad čia susirinkote iš įvairių Lietuvos regionų, skirtingų ...
  Jaunimas (nuotr. Organizatorių)
  Jaunimas semsis patirties iš įvairių sričių specialistų 2014.07.11 09:59 Žinių radijas  Pasaulio jaunimo susitikimas Šiuo metu Visuomenės harmonizavimo parke netoli Prienų vyksta pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. Jame bus perskaityti pranešimai kultūros, politikos, ekonomikos temomis. Atvykęs jaunimas drauge su žinomais šių sričių specialistais diskutuos aukštojo mokslo, asmeninio ...
  Valdovų rūmai (nuotr. Balsas.lt)
  Geriausi abiturientai bus apdovanoti Valdovų rūmuose 2014.07.11 09:47 Ugnė Galadauskaitė, LRT televizijos naujienų tarnyba, LRT.lt Valdovų rūmuose bus pagerbti geriausiai egzaminus išlaikę abiturientai. Penktadienį bus apdovanota dešimtys abiturientų, kurių žinios per brandos egzaminus buvo įvertintos trimis ar daugiau šimtukų. Prašymus laikyti egzaminus šįmet pateikė beveik 39 tūkst. ...
  Mokiniai (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)
  Lietuvos edukologijos universitetas kviečia įgyti pedagogo kvalifikaciją 2014.07.11 09:33 Pirmą kartą Lietuvoje Lietuvos edukologijos universitetas kartu su Šiaulių ir Vytauto Didžiojo universitetais pradeda vykdyti bendradarbiavimo sutarties pagrindu parengtą laipsnio nesuteikiančią studijų programą pedagogika (pedagogo kvalifikaciją teikiančios studijos). Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus ...
  Maistas (nuotr. SCANPIX)
  Parengtos rekomendacijos vaikų maitinimo kokybei gerinti 2014.07.10 09:25 2014-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Vaikų sveikatos metais. Tai reiškia, kad vaikų sveiktos problemoms visos šioje srityje veikiančios valstybinės institucijos, visuomeninės organizacijos, mokslo įstaigos įsipareigojusios skirti ypatingą dėmesį. Žmogaus sveikata neatsiejama nuo jo mitybos, o vaikų ...
  LLR prezidentas Ž. Šilėnas (nuotr. Organizatorių)
  LLRI ekspertai: atrodo, pedagogai nori „mokytojo krepšelio" Ž. Šilėnas: požiūris, kad aš daugiau nieko nesugebu, mane žeistų(8) 2014.07.09 16:01 „Jei aš šiandien būčiau mokytojas, mane toks pasiūlymas žeistų. Norima pasakyti, kad aš, 30 metų dirbęs mokykloje, dabar, kai man reikia susirasti kitą darbą, jo nesugebėsiu susirasti? Mane tokia nuostata žeistų“, – naujienų portalui balsas.
  Egzaminas (nuotr. Alloverpress.ee)
  Geografijos egzamino neišlaikė beveik 2 proc., fizikos - 3,5 proc. abiturientų 2014.07.09 09:31 Geografijos ir fizikos egzaminų šiemet neišlaikė atitinkamai 1,9 ir 3,5 proc. laikiusiųjų. Nacionalinis egzaminų centras (NEC) trečiadienį pranešė, kad geografijos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 98,1 proc. iš 5164 jį laikiusių kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavo du mokiniai. Fizikos valstybinį brandos egzaminą ...
  Maisto gaminimas (nuotr. Organizatorių)
  Gaminantys vaikai – sveikesni ir laimingesni 2014.07.08 15:20 Ką daryti, jei vaikai raukosi vos išvydę daržoves ir nenori maitintis sveikai? Atsakymą su tokia problema susidūrusiems tėvams turi kompanijos „Nestlé“ mokslininkai. Neseniai jų atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kad atžalų įtraukimas į maisto ruošimo procesą turi teigiamą poveikį vaikų pasirinkimams.
  Mokiniai (nuotr. Organizatorių)
  N. Buivydas: švietimo sistema turi taikytis prie vaikų (1) 2014.07.07 13:27 Viena didžiausių problemų švietimo sistemoje yra tai, kad moksleiviai taikosi prie sistemos, o ne atvirkščiai. Siekiant pasiekti, kad mokykloje mokiniai mokytųsi efektyviau, būtina remtis penkiais principais. Pastaruosius PLEF konferencijoje, vykstančios Vilniuje, pirmadienį pristatė neformaliojo švietimo organizacijos ...

  Oras Lietuvos žemėlapyje

  Trečiadienis, 2014 m. liepos 23 d.
  Alytus
  +18
  -
  Kaunas
  +18
  3.1 m/s
  Vilnius
  +17
  2.7 m/s
  Panevėžys
  +17
  0.9 m/s
  Klaipėda
  +20
  0.9 m/s
  Šiauliai
  +18
  3.1 m/s
  Utena
  +17
  2.7 m/s

  Vilnius

  Giedra
  +17
  Giedra
  Toks jausmas lyg būtų +17
  «
  Dėkojame už išsakytą nuomonę!