Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Ša­lies mo­kyk­lo­se vėl su­maiš­tis. Ug­dy­mo pla­nai su­da­ry­ti, o tik da­bar atė­jo ži­nia, kad uni­ver­si­te­tai nuo 2014 me­tų ke­lia aukš­tyn eg­za­mi­nų kar­te­lę. Po tiek me­tų vyk­dy­tų švie­ti­mo re­for­mų vie­ną die­ną at­si­pei­kė­ta, kad rei­kia ug­dy­ti vi­sa­pu­siš­kes­nį abi­tu­rien­tą. O mo­kyk­lų va­do­vams vėl ten­ka „ge­sin­ti gais­rus.“

Pi­ra­mi­dei ap­vers­ti

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ro­jo priė­mi­mo sa­ly­gos 2014 me­tams pa­skelb­tos jau moks­lo me­tams pra­si­dė­jus.

Da­bar­ti­niams vie­nuo­lik­to­kams, ku­rie 2014 me­tais sieks uni­ver­si­te­ti­nių vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų stu­di­jų, bus bū­ti­na iš­lai­ky­ti pen­kis vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. At­si­ran­da už­sie­nio kal­bos slenks­tis, ku­rio neį­vei­kus du­rys į uni­ver­si­te­tus neat­si­vers.

Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų va­do­vai, mo­ky­to­jai, moks­lei­vių at­sto­vai praė­ju­sią sa­vai­tę nau­jos tvar­kos ar­gu­men­tus iš­gir­do iš švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ro Vai­do Ba­cio, mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tės Jur­gos Za­chars­kie­nės.

Vie­nas svar­biau­sių ar­gu­men­tų – rei­kia plės­ti „siau­rus rė­mus“, į ku­riuos pro­fi­lia­vi­mu yra „įsta­ty­ti“ abi­tu­rien­tai. Rei­kia ug­dy­ti „pla­tes­nių kom­pe­ten­ci­jų“ abi­tu­rien­tus. Taip jiems at­si­vers ir di­des­nis pa­si­rin­ki­mas.

Da­bar ne­pa­te­kę į vie­ną stu­di­jų pro­gra­mą ar pri­trū­kę ba­lų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mai vie­tai, ne­ga­li rink­tis ki­tos sri­ties stu­di­jų, trūks­ta mo­ko­mų da­ly­kų.

Anot V. Ba­cio, šie­met į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas neįs­to­jo abi­tu­rien­tai su 19 ba­lų (me­di­ci­nos stu­di­jų pro­gra­mo­se), o įsto­jo ir su 5 ba­lais.

Vi­ce­mi­nist­ro tei­gi­mu, yra stu­di­jų pro­gra­mų, ku­rio­se nu­by­ra 40 pro­cen­tų įsto­ju­sių: „Tai gal ne­rei­kia nė at­ver­ti tų du­rų, kad pa­skui ne­rei­kė­tų stu­den­tų iš­pra­šy­ti“.

Jis ne­slė­pė, jog aukš­tes­niais moks­lų slenks­čiais ti­ki­ma­si „ap­vers­ti pi­ra­mi­dę“. Da­bar „vi­si ei­na į uni­ver­si­te­tus“, ir kra­to­si pro­fe­si­nių mo­kyk­lų.

„Vien su tei­si­nin­kais, eko­no­mis­tais ir va­dy­bi­nin­kais ge­ro­vės vals­ty­bės ne­su­kur­si­me, – tei­gė V. Ba­cys. – Rei­kia ir rei­kės dai­li­džių, ir au­to­re­mon­ti­nin­kų. Da­ni­jo­je aukš­ta­sis moks­las ne­mo­ka­mas, nes ten pa­ti pres­ti­žiš­kiau­sia pro­fe­si­ja – kir­pė­jo. To­dėl da­nai ir ieš­ko stu­den­tų sve­tur.“

Vi­ce­mi­nist­ras pa­brė­žė, jog bran­dos ates­ta­tui gau­ti, kaip iki šiol, už­ten­ka dvie­jų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų. Nau­jo­ji tvar­ka lie­čia tik pre­ten­duo­jan­čius į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas uni­ver­si­te­ti­nes ba­ka­lau­ro stu­di­jas.

Li­tua­nis­tai grįš prie fi­zi­kos?

Vie­nuo­lik­to­kai jau yra pa­si­rin­kę. Mo­kyk­los in­di­vi­dua­lius ug­dy­mo pla­nus su­da­rė, da­bar juos ne vie­nam moks­lei­viui rei­kės keis­ti.

Be to, hu­ma­ni­ta­rams dėl kon­kur­si­nio ba­lo pri­reiks ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos ar tech­no­lo­gi­jų, gam­tos moks­lus krem­tan­tiems – hu­ma­ni­ta­ri­nių da­ly­kų ar me­nų, o me­nų – tech­no­lo­gi­jų ar gam­tos moks­lų.

Skaityti komentarus 16 Parašyk komentarą


  Moksleiviai

  Algirdas Butkevičius (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)
  A. Butkevičius: reikia skatinti žmones išlikti nuolatinio tobulėjimo bei žinių orbitoje 2014.09.17 13:08 Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, sakydamas kalbą trečiadienį Seime surengtos konferencijos „Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) svarba“ atidarymo proga, pabrėžė mokymosi visą gyvenimą principo, kurį ir propaguoja tokie universitetai, svarbą. „Sveikinu Trečiojo amžiaus universiteto entuziastus ir rėmėjus. Šio ...
  Planšetė (nuotr. Organizatorių)
  Šiuolaikinė mokykla: kada įvaldysime išmaniąsias technologijas? 2014.09.17 12:34 Technologijos skverbiasi į visas gyvenimo sritis, ne išimtis ir mokykla. Kompiuteriai, interaktyvios lentos ar net planšetėmis aprūpintos išmaniosios klasės – taip keičiasi šiandieninės ugdymo įstaigos. Mobiliųjų įrenginių iš rankų nepaleidžiančią jaunąją kartą tai džiugina, tačiau ar tokiems permainų vėjams pasirengę ...
  Patyčios („Akistatos“ nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)
  Moksleivių saugumui užtikrinti reikalingos bendros pastangos 2014.09.17 09:38  Į mokyklas sugrįžę moksleiviai, deja, nėra visiškai saugūs. Prieš keletą metų Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atlikto tyrimo duomenimis, psichologinį smurtą patiria daugiau kaip du trečdaliai, o fizinį – daugiau kaip trečdalis moksleivių. Pasak saugos tarnybos „Fosus“ vadovo Valdo Matačiūno, pagrindinės ...
  Prieš egzaminą (nuotr. Fotodiena.lt/Audriaus Bagdono)
  Minimalus balas į universitetus gali būti įvestas iki kitų metų priėmimo Jis nebus vienodas visoms aukštosioms 2014.09.16 19:00  Minimalus balas, be kurio asmenys nebūtų priimami į universitetus, gali būti įvestas jau kitąmet, sako švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. Antradienį susitikę prezidentė Dalia Grybauskaitė, ministras ir aukštųjų mokyklų rektoriai sutarė, kad toks slenkstis galėtų pakelti mokslo kokybę ir yra reikalingas. ...
  Moksleiviams – galimybė pabūti studentų kailyje 2014.09.16 14:46 Prasidėjus naujiems mokslo metams Lietuvos moksleiviai jau penktus metus iš eilės kviečiami susipažinti su studijų programomis, paskaitomis ir kitais studentiško gyvenimo ypatumais projekte „Moksleivi, pabūk studentu“. „Artėjant egzaminams ne vienas susimąsto, kur stoti, ką daryti pabaigus mokyklą.
  Rugsėjo 1-oji (nuotr. Fotodiena.lt/Audriaus Bagdono)
  Psichologė: mokykloje trūksta žmogiškumo 2014.09.16 13:17 Žinių radijas Mokykloje tvyro didžiulė įtampa, mokytojai jaučia spaudimą tiek iš vadovybės, tiek iš mokinių tėvų, tiek iš pačių mokinių, o reformos, organizuojamos Švietimo ir mokslo ministerijos, orientuotos į rezultatą, nors pirmiausia reikėtų investuoti į santykius, teigia psichologė, kvalifikacinių seminarų mokyklų ...
  Internetas (nuotr. SCANPIX)
  Renkami išradingiausi saugesnio elgesio internete mokytojai 2014.09.15 12:07 Spalio 31 d. Lietuvoje baigsis „Metų Saugesnio interneto mokytojo“ konkursas, kuriame paaiškės geriausia šalies mokytojų patirtis mokant moksleivius saugiau naudotis internetu. Konkursą organizuoja bendrovė TEO kartu su projektu „Saugesnis internetas“. Konkurse kviečiami dalyvauti visi mokytojai, kurie moko saugaus ir ...
  kuprinių svėrimo akcija (nuotr. Organizatorių)
  Klaipėdoje – kuprinių svėrimo akcija 2014.09.15 09:49 Marija Gabrienė, LRT Televizijos naujienų tarnyba, LRT.lt Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistai siekdami priminti, kad sunkios moksleivių kuprinės sukelia nugaros skausmus ir lemia netaisyklingą laikyseną, nuo pirmadienio uostamiesčio mokyklose pradės dvi savaites truksiančią kuprinių svėrimo akciją „Ar žinai, ...
  Jo pietūs dar neparuošti.
  A. Landsbergienė: kas būtų, jei su kolega pasielgtumėte taip, kaip su savo vaiku? 2014.09.14 20:06  Violeta Melnikienė, LRT Klasikos laida „Kasdienybės kultūra“, LRT.lt Klausimas, ar vaikas vertas pagarbos, net neturėtų kilti – vaikas yra žmogus, sako edukologijos mokslų daktarė Austėja Landsbergienė. „Kas būtų, jei taip pasielgtumėte su bendradarbiu? Jei pasakytume „ir vėl tu su savo idiotiškais klausimais“. Arba ...
  Geridarbai.lt (nuotr. Organizatorių)
  Dar dvi organizacijos džiaugiasi 5000 Lt parama! 2014.09.12 10:57  Turbūt kiekvienas esame pakliuvę į situaciją, kai iki didžiausių svajonių išsipildymo, pritrūksta visai nedaug: daugiau laiko, ar pastangų, o kartais – finansinių išteklių. Būtent dėl šios priežasties, buvo įkurta paramos programa „Geridarbai.lt“ – čia kiekviena pelno nesiekianti organizacija turi šansą gauti iki ...
  kuprinių svėrimo akcija (nuotr. Organizatorių)
  Į mokyklas grįžta kuprinių svėrimo akcija 2014.09.12 09:48  Daugelis tėvų pamiršta reguliariai patikrinti, kokius „turtus“ į mokyklą tempia jų atžalos. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai siekia priminti, jog labai sunkių kuprinių palydovai yra nugaros skausmai ir netaisyklinga laikysena. Šiuo tikslu rugsėjo 15-26 d. uostamiesčio mokyklose vyks kuprinių ...
  Žaliojo tilto skulptūros (nuotr. Fotodiena.lt/Dmitrijaus Radlinsko)
  Jaunimas sako „ne“ Žaliojo tilto skulptūroms 2014.09.12 09:26 Sovietmečiu alsuojančių Žaliojo tilto skulptūrų turi nelikti, taip mano aktyvų ir pilietišką Lietuvos jaunimą vienijanti organizacija „Jaunųjų konservatorių lyga“. Organizacijos atstovų teigimu Žaliojo tilto skulptūros turėtų būti išbrauktos iš saugomų kultūros vertybių registro ir kartu su kitomis sovietinėmis ...
  UNICEF vaikų bėgimas (nuotr. Organizatorių)
  Vaikai su negalia – bėgime už pasaulio varginguosius 2014.09.10 12:21 „Norime būti gyvenimo dalyviais, ne tik stebėtojais“, – taip vaikų su negalia apsisprendimą dalyvauti UNICEF organizuojamame 500 m bėgime komentavo bendrijos „Viltis“ įkūrėja ir direktorė Dana Migaliova. Į rugsėjo 14 d., sekmadienį, vyksiantį UNICEF bėgimą už vargingiausių pasaulio šalių vaikus jau užsiregistravo apie ...
  Valgykla (nuotr. Balsas.lt/Aurimo Kuckailio)
  Tylaus savivaldybių sąmokslo su maisto tiekėjais aukos – vaikai 2014.09.10 11:20 Asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, vadovaudamasi susirūpinusių tėvų kreipimusi, įtaria, kad moksleivių maitinimo srityje įsigalėjo viešųjų pirkimų sistema, leidžianti tiekėjams vaikų maisto kokybės sąskaita laimėti konkursus, krautis pelnus, tuo tarpu kontroliuoti turinčios atsakingos įstaigos į ydingą ...
  Šeimų eisena (nuotr. Organizatorių)
  Šeštadienio iškyla šeimai ir ne tik „Pajusk mokslo atradimų skonį“ 2014.09.09 14:48 Įspūdingi cheminiai bei fizikiniai eksperimentai, naujausios technologijos ir autentiška istorinė aplinka – toks vaizdas pasitiks lankytojus, šeštadienį atvykusius į Kauno tvirtovės VII fortą. 2014 m. rugsėjo 13 d., 12 - 18 val. Kauno tvirtovės VII forte vyksianti speciali festivalio „Erdvėlaivis žemė“ programa dalyviams ...
  Stadionas (nuotr. Organizatorių)
  Druskininkų Sveikatingumo parkas atgis dar šiemet (1) 2014.09.09 13:43 Pirmojo ir antrojo etapo Druskininkų sveikatingumo parko rekonstrukcijos darbus numatyta baigti šių metų pabaigoje. Kaip teigė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, po rekonstrukcijos parke atgaivintos unikalios senosios sveikatinimo tradicijos, atnaujinti sveikatingumo takai, parko želdynai, atstatytas ...
  Vaikai ir internetas (nuotr. Alloverpress.ee)
  SOS vaikų kaimas gavo naują interneto portalą 2014.09.09 13:24 SOS vaikų kaimai, rudenį pasitikę kvietimu aukoti globojamų vaikų mokslams ir ugdymui, iš informacinių technologijų bendrovės „Baltic Amadeus“ gavo unikalią didelės vertės dovaną – naują interneto svetainę. „Dovanų gauta naujoji svetainė – patrauklaus dizaino, lengvai suprantama vartotojui, turi mobiliąją versiją.
  Jaunimas (nuotr. Dainiaus Čeplos) “Klaipėda“
  Jaunimo pilietiškumo paieškos: naujos dalyvavimo formos ir noras pažinti istorinę atmintį 2014.09.09 13:21 Koks pilietiškumas buvo prieš 25 metus? Tikriausiai daugelis, apie tai susimąstę, iš karto pagalvos apie Sąjūdį, Baltijos kelią, Roko maršus, atbundančias jaunimo organizacijas. Tuomet pilietiškumas buvo geresnio, šviesesnio gyvenimo viltis ir laisvės paieškos.
  Mokykla (nuotr. YouTube)
  Sugrįžkime į saugią mokyklą 2014.09.09 12:21 Šiaulių visuomenės sveikatos centras informuoja, kad prasidėjus naujiems mokslo metams mokyklos turi būti tinkamai pasiruošusios priimti moksleivius. Ugdymo įstaigose privalo būti sudaromos saugios ugdymo sąlygos. Mokykla gali vykdyti veiklą tik gavusi leidimą-higienos pasą. Nemažą laiko dalį moksleiviai praleidžia ugdymo ...
  Kotryna Šimkūnaitė (nuotr. Organizatorių)
  Pirmajai knygai Kauno moksleivę įkvėpė brolis 2014.09.09 09:08 Po kelių dienų Lietuvos knygynus pasieks pirmoji kaunietės Kotrynos Šimkūnaitės knyga „Išsipildžiusi svajonė“. Kauno Vyturio katalikiškos mokyklos šeštokė tvirtina, jog kūrybai ją įkvėpė piratus mėgstantis jaunesnis brolis. Rašyti istoriją apie drąsaus ir pažinti pasaulį norinčio vaikino gyvenimą K. Šimkūnaitė pradėjo ...

  Oras Lietuvos žemėlapyje

  Trečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d.
  Alytus
  +14
  0.9 m/s
  Kaunas
  +16
  1.3 m/s
  Vilnius
  +14
  1.3 m/s
  Panevėžys
  +14
  0.4 m/s
  Klaipėda
  +20
  1.8 m/s
  Šiauliai
  +14
  0.4 m/s
  Utena
  +14
  1.3 m/s

  Vilnius

  Giedra
  +14
  Giedra
  Toks jausmas lyg būtų +14
  «
  Dėkojame už išsakytą nuomonę!