Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Ša­lies mo­kyk­lo­se vėl su­maiš­tis. Ug­dy­mo pla­nai su­da­ry­ti, o tik da­bar atė­jo ži­nia, kad uni­ver­si­te­tai nuo 2014 me­tų ke­lia aukš­tyn eg­za­mi­nų kar­te­lę. Po tiek me­tų vyk­dy­tų švie­ti­mo re­for­mų vie­ną die­ną at­si­pei­kė­ta, kad rei­kia ug­dy­ti vi­sa­pu­siš­kes­nį abi­tu­rien­tą. O mo­kyk­lų va­do­vams vėl ten­ka „ge­sin­ti gais­rus.“

Pi­ra­mi­dei ap­vers­ti

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ro­jo priė­mi­mo sa­ly­gos 2014 me­tams pa­skelb­tos jau moks­lo me­tams pra­si­dė­jus.

Da­bar­ti­niams vie­nuo­lik­to­kams, ku­rie 2014 me­tais sieks uni­ver­si­te­ti­nių vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų stu­di­jų, bus bū­ti­na iš­lai­ky­ti pen­kis vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. At­si­ran­da už­sie­nio kal­bos slenks­tis, ku­rio neį­vei­kus du­rys į uni­ver­si­te­tus neat­si­vers.

Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų va­do­vai, mo­ky­to­jai, moks­lei­vių at­sto­vai praė­ju­sią sa­vai­tę nau­jos tvar­kos ar­gu­men­tus iš­gir­do iš švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ro Vai­do Ba­cio, mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tės Jur­gos Za­chars­kie­nės.

Vie­nas svar­biau­sių ar­gu­men­tų – rei­kia plės­ti „siau­rus rė­mus“, į ku­riuos pro­fi­lia­vi­mu yra „įsta­ty­ti“ abi­tu­rien­tai. Rei­kia ug­dy­ti „pla­tes­nių kom­pe­ten­ci­jų“ abi­tu­rien­tus. Taip jiems at­si­vers ir di­des­nis pa­si­rin­ki­mas.

Da­bar ne­pa­te­kę į vie­ną stu­di­jų pro­gra­mą ar pri­trū­kę ba­lų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mai vie­tai, ne­ga­li rink­tis ki­tos sri­ties stu­di­jų, trūks­ta mo­ko­mų da­ly­kų.

Anot V. Ba­cio, šie­met į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas neįs­to­jo abi­tu­rien­tai su 19 ba­lų (me­di­ci­nos stu­di­jų pro­gra­mo­se), o įsto­jo ir su 5 ba­lais.

Vi­ce­mi­nist­ro tei­gi­mu, yra stu­di­jų pro­gra­mų, ku­rio­se nu­by­ra 40 pro­cen­tų įsto­ju­sių: „Tai gal ne­rei­kia nė at­ver­ti tų du­rų, kad pa­skui ne­rei­kė­tų stu­den­tų iš­pra­šy­ti“.

Jis ne­slė­pė, jog aukš­tes­niais moks­lų slenks­čiais ti­ki­ma­si „ap­vers­ti pi­ra­mi­dę“. Da­bar „vi­si ei­na į uni­ver­si­te­tus“, ir kra­to­si pro­fe­si­nių mo­kyk­lų.

„Vien su tei­si­nin­kais, eko­no­mis­tais ir va­dy­bi­nin­kais ge­ro­vės vals­ty­bės ne­su­kur­si­me, – tei­gė V. Ba­cys. – Rei­kia ir rei­kės dai­li­džių, ir au­to­re­mon­ti­nin­kų. Da­ni­jo­je aukš­ta­sis moks­las ne­mo­ka­mas, nes ten pa­ti pres­ti­žiš­kiau­sia pro­fe­si­ja – kir­pė­jo. To­dėl da­nai ir ieš­ko stu­den­tų sve­tur.“

Vi­ce­mi­nist­ras pa­brė­žė, jog bran­dos ates­ta­tui gau­ti, kaip iki šiol, už­ten­ka dvie­jų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų. Nau­jo­ji tvar­ka lie­čia tik pre­ten­duo­jan­čius į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas uni­ver­si­te­ti­nes ba­ka­lau­ro stu­di­jas.

Li­tua­nis­tai grįš prie fi­zi­kos?

Vie­nuo­lik­to­kai jau yra pa­si­rin­kę. Mo­kyk­los in­di­vi­dua­lius ug­dy­mo pla­nus su­da­rė, da­bar juos ne vie­nam moks­lei­viui rei­kės keis­ti.

Be to, hu­ma­ni­ta­rams dėl kon­kur­si­nio ba­lo pri­reiks ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos ar tech­no­lo­gi­jų, gam­tos moks­lus krem­tan­tiems – hu­ma­ni­ta­ri­nių da­ly­kų ar me­nų, o me­nų – tech­no­lo­gi­jų ar gam­tos moks­lų.

Skaityti komentarus 16 Parašyk komentarą


  Moksleiviai

  Mokyklinės prekės (etaplius.lt)
  Mokyklinių prekių šturmas Pirmoko mamos dienoraštis 2014.08.23 08:39 Didelis, storą kasą rišantis baltas kaspinas, balti, rožiniais kvadratėliais nusagstyti marškinėliai ir išgąstingas žvilgsnis. Šitaip atrodanti šešiametė mergaičiukė tebežvelgia iš tėvų namuose kabančios mano nuotraukos. Pirmosios mokslo metų dienos prisiminimai nesudilo visai kaip ir ši nuotrauka. Keistas jausmas rankoje ...
  Mokyklinės prekės (nuotr. TopFoto/Scanpix)
  Padės nepasiturinčioms šeimoms pasiruošti mokyklai 2014.08.22 10:53  Artėjantys mokslo metai ir su jais susijęs pasiruošimas mokyklai vienoms šeimoms – džiaugsmas, o kitoms – didžiulis nerimas. Su nerimu rugsėjo pirmosios laukia nepasiturinčios šeimos, mat šios turės spręsti dilemą: kaip išleisti vaikus į mokyklą, kad šie jaustųsi pilnaverčiai ir turėtų visas reikiamas mokymosi ...
  Kaune duris atvers pirmasis Lietuvoje inžinerijos licėjus (nuotr. KTU)
  Kaune duris atvers pirmasis Lietuvoje inžinerijos licėjus 2014.08.21 13:16 Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus – taip nuo rugsėjo 1 dienos vadinsis Kaune įsikūrusi „Purienų“ vidurinė mokykla. Tai pirmoji tokio tipo švietimo įstaiga Lietuvoje, kurioje mokysis būsimi inžinerijos mokslininkai ir išradėjai. Gimė bendradarbiaujant Sprendimą „Purienų“ vidurinei mokyklai suteikti Kauno ...
  Ko pirmokui prireiks mokykloje? (Sauliaus Tamaševičiaus nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)
  Rikiuojasi paramos prašytojai (1) 2014.08.20 20:57 Artėjant rugsėjui į savivaldybes ir seniūnijas kreipiasi norintieji gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti, taip pat pageidaujantieji, kad vaikai mokykloje gautų nemokamus pietus ar net ir pusryčius. Tiek miesto, tiek rajono savivaldybės kol kas prašymų gavo mažiau nei pernai. Panevėžio miesto savivaldybės Socialinės ...
  Moksleiviai (nuotr. Fotodiena.lt)
  Vyriausybė pritarė, kad nuo 2015 metų 15 litų didėtų mokinio krepšelis 2014.08.20 19:35 Nuo sausio mokinio krepšelį numatoma padidinti 15 litų - iki 3363 litų, jo dydis sieks 974 eurus. Tam trečiadienį pritarė Vyriausybė. Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos, mokinio krepšelį siūloma kelti dėl mokyklų bibliotekininkų atlyginimų didinimo, taip pat siekiant mokytojams, kurie dirba su daugiau nei 22 mokiniais ...
  Aktyvioji klasė (nuotr. Organizatorių)
  Bendras moksleivių skaičius mažėja, bet daugėja pirmokų 2014.08.20 11:53  Šiemet mokslo metus turėtų pradėti 28 tūkst. pirmokų, tai yra tūkstančiu daugiau nei pernai, praneša Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM). Praėjusiais mokslo metais Lietuvos mokyklas pradėjo lankyti 27 tūkst. pirmaklasių. Taip pat planuojama, kad iš viso Lietuvoje rugsėjo 1-ąją bendras moksleivių skaičius šalies ...
  Moksleiviai (Sauliaus Tamaševičiaus nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)
  Į mokyklą besiruošiant: kuo daugiau vaikų, tuo pigiau Tėvų išlaidas sumažintų technologijos 2014.08.14 22:00 Kol pirmokėliai svajoja apie pirmąjį mokyklos suolą, tėveliai suka galvas, kaip ir už kiek reikės paruošti savo mažuosius. Kaip žinia, pirmokų pasiruošimas mokyklai kainuoja bene brangiausiai, nes reikia pirkti viską nuo pradžių. Panagrinėjus prekybos centruose parduodamų mokyklinių prekių kainas, galima pastebėti, kad ...
  Mokykla (nuotr. Alloverpress.ee)
  Švietimo konsultantas: mokykla turi ugdyti piliečius, o ne idiotus (1) 2014.08.13 19:22 LRT radijo laida „LRT Vasaros studija“, LRT.lt Lietuvos švietimo strategija popieriuje atrodo gražiai: joje deklaruojamas siekis ugdyti aktyvias, kūrybingas ir pilietiškas asmenybes, tačiau mokyklos realybė – kitokia. Moksleiviai vertinami individualiai, jų kūrybingumas ir bendruomeniškumas bei pilietiškumas kažkokiu ...
  Mokytoja (nuotr. SCANPIX)
  Nuo rugsėjo 1 d. gerės apmokėjimas už mokinių darbų tikrinimą 2014.08.13 11:59 Nuo rugsėjo 1 d. mokytojams, dirbantiems gausesnėse klasėse, bus daugiau sumokama už mokinių darbų tikrinimą. Tai numatyta švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio rugpjūčio 7 d. įsakymu pakeistame Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše.
  Moksleiviai (nuotr. Fotodiena.lt)
  Ką reikia prisiminti tėvams išleidžiant vaiką į mokyklą? 2014.08.13 11:55 Rugsėjo pirmosios šventinę nuotaiką daugeliui mokinių tėvelių temdo nemažai rūpesčių. Kyla įvairiausių klausimų: kokius drabužius, apavą, kuprines ir mokyklinės kanceliarijos smulkmenas parinkti savo atžaloms ar pan. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras primena, kad visos mokymuisi reikalingos priemonės ...
  Olimpiados dalyviai (nuotr. Organizatorių)
  Iš tarptautinės astronomijos olimpiados Lietuvos komanda parvežė 7 bronzos medalius 2014.08.12 15:09 Tarptautinėje astronomijos olimpiadoje, vykusioje Rumunijoje rugpjūčio 1–11 dienomis, Lietuvos komanda iškovojo trečią vietą ir pelnė bronzos medalius. Komandinėje rungtyje Lietuvos mokiniai nusileido tik Kanados, iškovojusios pirmą vietą, ir Brazilijos, kuriai atiteko antroji vieta, komandoms. Asmeninį bronzos medalį ...
  Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Organizatorių)
  Didesnė dalis gyventojų nepritaria privalomam matematikos egzaminui 2014.08.12 11:27 Didesnė dalis Lietuvos gyventojų nepritaria privalomo matematikos brandos egzamino įvedimui, rodo naujienų portalo delfi.lt užsakymu atlikta apklausa. Prieš egzaminą buvo 43,4 proc. apklaustųjų, šiai idėjai pritarė 35,6 proc. Lietuvos gyventojų, 21 proc. šiuo klausimu neturėjo nuomonės. Pasak tyrėjų, privalomam egzaminui ...
  7 šalių jaunimas (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
  Šiandien – Tarptautinė jaunimo diena 2014.08.12 10:17 Kasmet rugpjūčio 12 dieną minima Tarptautinė jaunimo diena. Tai – proga atkreipti pasaulio bendruomenės dėmesį į jaunus žmones ir pabrėžti jų vaidmenį globalioje visuomenėje, o taip pat priminti pasauliui apie jaunų žmonių patiriamas problemas. Visame pasaulyje šią dieną organizuojami įvairūs renginiai, akcijos, ...
  Egzaminas (nuotr. Alloverpress.ee)
  Užsienio studentai Lietuvoje mokosi anglų kalbos 2014.08.08 10:29  Vytauto Didžiojo universitete rengiami kursai skirti studentams iš valstybių, kuriose anglų kalba mažiau populiari, rečiau vartojama. „Anglų kalba yra lingua franca – tai vyraujanti, dominuojanti kalba. Tačiau šalyse, turinčiose senas komunikacijos tradicijas – Vokietijoje, Ispanijoje – nėra taip įprasta girdėti ...
   Paskolos brangs (Fotodiena.lt/A. Bagdono nutor.) (nuotr. Balsas.lt)
  Pasirengimui mokyklai skolintųsi kas dešimtas 2014.08.08 09:58  Artėjant rugsėjui pagrindinis rūpestis mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams –pasiruošimas mokyklai. Kiek bus išleista priklauso ne tik nuo bazinio mokyklinių prekių krepšelio turinio, bet ir nuo vaiko norų. Bet kokiu atveju, pasirengimas mokyklai kainuoja. Tačiau mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų ...
  Mokslai (Johnsemper nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)
  Ministras D. Pavalkis: džiaugiuosi darbdavių iniciatyvomis dėl specialistų rengimo 2014.08.07 23:20  Švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis susitiko su Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generaliniu direktoriumi Danu Arlausku. Susitikimo metu aptarti bendradarbiavimo rengiant specialistus ir skatinant jaunimo verslumą klausimai.
  Moksleiviai (nuotr. Fotodiena.lt)
  Edukologė A. Landsbergienė: iš mokyklos grįžusio pradinuko klauskite ne apie pažymius 2014.08.07 19:51  Kristina Gecevičiūtė, LRT.lt Artėjant naujiems mokslo metams daugeliui tėvų kyla klausimas, ar leisti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę, ar ne. Mokslininkai vieningai sutaria, kad šeima ne visada gali užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą. Edukologijos mokslų daktarė ir privataus darželių tinklo „Vaikystės sodas“ ...
  Egzaminas (nuotr. Alloverpress.ee)
  KTU ugdymo ekspertė apie privalomą matematikos egzaminą: neleiskite, kad mokykloje jus žemintų per lengvomis užduotimis 2014.08.07 12:38  Švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkis pasirašius įsakymą dėl privalomojo matematikos egzamino, viešojoje erdvėje užvirė diskusijos – reikalingas jis ar ne. Pagal naująją tvarką, nuo 2016 m. stojantys į valstybės finansuojamas vietas kolegijose ir universitetuose, papildomai turės būti išlaikę matematikos ...
  Abiturientai po matematikos egzamino
  Mokslininkai: privalomas matematikos egzaminas papildys korepetitorių pinigines (4) 2014.08.07 07:17 Vilija Andrulevičiūtė, LRT.lt Patylomis privalomu tapęs matematikos egzaminas mokinių matematinio neraštingumo bei kitų struktūrinių švietimo sistemos problemų neišspręs, tačiau padės užsidirbti matematikos korepetitoriams, sako naujienų portalo LRT.lt pašnekovai. „Mes turime didelių švietimo problemų, ir šis egzaminas jų ...
  Skaičiai (freedigitalphotos.com) (nuotr. Balsas.lt)
  Matematikė: privalomas matematikos egzaminas – kelrodis į valstybės finansuojamą vietą (2) 2014.08.05 14:32 „Mes matome, kad į aukštąsias mokyklas stoja daug nemotyvuotų moksleivių, kurių akademiniai pasiekimai gana žemi. Šių metų priėmimo rezultatai rodo, kad kai kurių mokinių konkursinis balas nesiekia net penkių dešimtųjų iš dešimties. Todėl įvestas matematikos egzaminas būtų kaip reikalavimas, stojant į aukštąsias mokyklas, ...

  Oras Lietuvos žemėlapyje

  Šeštadienis, 2014 m. rugpjūčio 23 d.
  Alytus
  +20
  3.1 m/s
  Kaunas
  +20
  3.1 m/s
  Vilnius
  +19
  7.2 m/s
  Panevėžys
  +19
  5.4 m/s
  Klaipėda
  +18
  4.0 m/s
  Šiauliai
  +19
  5.4 m/s
  Utena
  +19
  7.2 m/s

  Vilnius

  Giedra
  +19
  Giedra
  Toks jausmas lyg būtų +19
  «
  Dėkojame už išsakytą nuomonę!