Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Ša­lies mo­kyk­lo­se vėl su­maiš­tis. Ug­dy­mo pla­nai su­da­ry­ti, o tik da­bar atė­jo ži­nia, kad uni­ver­si­te­tai nuo 2014 me­tų ke­lia aukš­tyn eg­za­mi­nų kar­te­lę. Po tiek me­tų vyk­dy­tų švie­ti­mo re­for­mų vie­ną die­ną at­si­pei­kė­ta, kad rei­kia ug­dy­ti vi­sa­pu­siš­kes­nį abi­tu­rien­tą. O mo­kyk­lų va­do­vams vėl ten­ka „ge­sin­ti gais­rus.“

Pi­ra­mi­dei ap­vers­ti

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ro­jo priė­mi­mo sa­ly­gos 2014 me­tams pa­skelb­tos jau moks­lo me­tams pra­si­dė­jus.

Da­bar­ti­niams vie­nuo­lik­to­kams, ku­rie 2014 me­tais sieks uni­ver­si­te­ti­nių vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų stu­di­jų, bus bū­ti­na iš­lai­ky­ti pen­kis vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. At­si­ran­da už­sie­nio kal­bos slenks­tis, ku­rio neį­vei­kus du­rys į uni­ver­si­te­tus neat­si­vers.

Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų va­do­vai, mo­ky­to­jai, moks­lei­vių at­sto­vai praė­ju­sią sa­vai­tę nau­jos tvar­kos ar­gu­men­tus iš­gir­do iš švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ro Vai­do Ba­cio, mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tės Jur­gos Za­chars­kie­nės.

Vie­nas svar­biau­sių ar­gu­men­tų – rei­kia plės­ti „siau­rus rė­mus“, į ku­riuos pro­fi­lia­vi­mu yra „įsta­ty­ti“ abi­tu­rien­tai. Rei­kia ug­dy­ti „pla­tes­nių kom­pe­ten­ci­jų“ abi­tu­rien­tus. Taip jiems at­si­vers ir di­des­nis pa­si­rin­ki­mas.

Da­bar ne­pa­te­kę į vie­ną stu­di­jų pro­gra­mą ar pri­trū­kę ba­lų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mai vie­tai, ne­ga­li rink­tis ki­tos sri­ties stu­di­jų, trūks­ta mo­ko­mų da­ly­kų.

Anot V. Ba­cio, šie­met į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas neįs­to­jo abi­tu­rien­tai su 19 ba­lų (me­di­ci­nos stu­di­jų pro­gra­mo­se), o įsto­jo ir su 5 ba­lais.

Vi­ce­mi­nist­ro tei­gi­mu, yra stu­di­jų pro­gra­mų, ku­rio­se nu­by­ra 40 pro­cen­tų įsto­ju­sių: „Tai gal ne­rei­kia nė at­ver­ti tų du­rų, kad pa­skui ne­rei­kė­tų stu­den­tų iš­pra­šy­ti“.

Jis ne­slė­pė, jog aukš­tes­niais moks­lų slenks­čiais ti­ki­ma­si „ap­vers­ti pi­ra­mi­dę“. Da­bar „vi­si ei­na į uni­ver­si­te­tus“, ir kra­to­si pro­fe­si­nių mo­kyk­lų.

„Vien su tei­si­nin­kais, eko­no­mis­tais ir va­dy­bi­nin­kais ge­ro­vės vals­ty­bės ne­su­kur­si­me, – tei­gė V. Ba­cys. – Rei­kia ir rei­kės dai­li­džių, ir au­to­re­mon­ti­nin­kų. Da­ni­jo­je aukš­ta­sis moks­las ne­mo­ka­mas, nes ten pa­ti pres­ti­žiš­kiau­sia pro­fe­si­ja – kir­pė­jo. To­dėl da­nai ir ieš­ko stu­den­tų sve­tur.“

Vi­ce­mi­nist­ras pa­brė­žė, jog bran­dos ates­ta­tui gau­ti, kaip iki šiol, už­ten­ka dvie­jų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų. Nau­jo­ji tvar­ka lie­čia tik pre­ten­duo­jan­čius į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas uni­ver­si­te­ti­nes ba­ka­lau­ro stu­di­jas.

Li­tua­nis­tai grįš prie fi­zi­kos?

Vie­nuo­lik­to­kai jau yra pa­si­rin­kę. Mo­kyk­los in­di­vi­dua­lius ug­dy­mo pla­nus su­da­rė, da­bar juos ne vie­nam moks­lei­viui rei­kės keis­ti.

Be to, hu­ma­ni­ta­rams dėl kon­kur­si­nio ba­lo pri­reiks ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos ar tech­no­lo­gi­jų, gam­tos moks­lus krem­tan­tiems – hu­ma­ni­ta­ri­nių da­ly­kų ar me­nų, o me­nų – tech­no­lo­gi­jų ar gam­tos moks­lų.

Skaityti komentarus 16 Parašyk komentarą


  Moksleiviai

  Užsiėmimai su vaikais (nuotr. “Klaipėda“)
  10 idėjų kaip sėkmingai bendradarbiauti su savo vaiko mokykla 2013.12.27 17:30 Ar tikrai Lietuvoje tėvai kartu su savo vaikais praleidžia vidutiniškai tik po septynias minutes per dieną? Šiandien kai kurie tėvai neigia šiuos prieš keletą metu nerimą sukėlusius statistinius rodiklius kartu su savo vaikais... eidami į mokyklą, t. y. ten, kur jų atžalos praleidžia didžiąją dienos dalį. Užsienio ...
  Mergina (nuotr. Gamintojo)
  Sumani specializacija – kelias į efektyvų mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei lėšų naudojimą 2013.08.22 09:07 Europos Sąjungos šalys renkasi mokslo sritis, kuriose turi didžiausią potencialą ir geriausias perspektyvas plėtoti mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Lietuvoje numatytos šešios prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų raidos kryptys, kurioms bus skiriamas ES struktūrinių fondų finansavimas ...
  Programinis kodas (Wikimedia Commons nuotr. )
  Lietuvoje – Baltijos šalių informatikos olimpiada 2014.04.17 11:05 Balandžio gale vyksianti moksleivių Baltijos šalių informatikos olimpiada Lietuvoje bus rengiama jau ketvirtąjį kartą po devynerių metų pertraukos, pranešė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto atstovai. Per 20 metų olimpiada išsiplėtė nuo trijų Baltijos valstybių iki 9 šalių ir šiemet balandžio ...
  Aktyvioji klasė (nuotr. Organizatorių)
  Testais tikrins mokinių žinias 2014.04.16 13:58 Šiemet 23 iš 60 Lietuvos savivaldybių dalyvauja nacionalinio egzaminų centro tyrime, kurio metu standartizuotų testų pagalba bus vertinami mokyklų ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių pasiekimai. Klaipėda taip pat dalyvauja šiame pilotiniame projekte, kurio metu bus testuojama 2900 ketvirtokų ir aštuntokų.
  Elektroninis mokinio pažymėjimas (nuotr. Organizatorių)
  Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje – jau gaminami elektroniniai moksleivių pažymėjimai 2014.04.16 13:23 Vinco Kudirkos progimnazija Šiauliuose rengiasi pokyčiams – netrukus ji taps moderniausiai administruojama mokykla mieste. Šią savaitę baigiama įrengti ir bus pradėta testuoti „Ateities mokyklos“ informacinė sistema, leidžianti elektroniniu būdu fiksuoti mokinių atėjimą bei išėjimą iš mokyklos bei kiekvienos pamokos, ...
  Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Vadimo SIMUTKINO)
  Edukologė: kartais atėjus į mokyklą norisi verkti 2014.04.14 21:01 Vita Ličytė, LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt „Noriu matyti mokyklą, kurioje vaikai, susėdę koridoriuje ant grindų, diskutuoja ir pakviečia mokytoją iš klasės, kur jis galbūt kažką aiškina kitai grupelei, kur vieni vaikai pristato projektą, kiti – važiuoja į muziejų [...], mokyklą, kur senyvo amžiaus žmonės ateina ...
  Socialinė reklama prieš ksenofobiją (nuotr. Organizatorių)
  Lietuvos kino teatruose – Lietuvos ir užsienio jaunimo sukurta socialinė reklama prieš ksenofobiją 2014.04.14 13:46 Jau visą savaitę didžiuosiuose šalies kino teatruose prieš kino seansus, skirtus jaunimui, rodoma socialinė reklama prieš ksenofobiją (kitataučių baimę) ir diskriminaciją. Drąsią, ekspresyvią reklamą sukūrė ne profesionali reklamos agentūra, o niekada marketingo ar komunikacijos mokslų neragavęs jaunimas – lietuviai kartu ...
  Moksleivių praktikos savaitė Seime (nuotr. Organizatorių)
  Startuoja „Moksleivių praktikos savaitė: SEIMAS GYVAI“ 2014.04.14 13:23 Projektas „Moksleivių praktikos savaitė: SEIMAS GYVAI“ siekia moksleivius supažindinti su LR Seimu, ugdyti pilietiškumą, skatinti domėtis politika bei visuomenine veikla. Balandžio 14-18 d. per Velykų atostogas kelios dešimtys vyresniųjų klasių moksleivių iš visos Lietuvos turės galimybę iš arčiau susipažinti su ...
  Egzaminas (nuotr. Alloverpress.ee)
  Vilniaus licėjus ir KTU gimnazija išsaugojo geriausiųjų pozicijas 2014.04.14 10:00 Šiemet, kaip ir pernai, geriausių šalies gimnazijų reitingo viršūnėje - Vilniaus licėjus bei Kauno technologijos universiteto (KTU) gimnazija. Savaitraščio "Veidas" sudarytoje reitingų lentelėje Vilniaus licėjus užima pirmą vietą, jis surinko 90,44 balo iš 100 galimų. Antrą vietą išlaikė KTU gimnazija su 85,06 balo.
  Algirdas Kaušpėdas (nuotr. Organizatorių)
  A. Kaušpėdas apie mokyklą: nebuvau pritaikomas tai sistemai 2014.04.12 10:46 Žinių radijas Architektas, grupės „Antis“ lyderis ir vienas Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių Algirdas Kaušpėdas sako, kad mokyklą prisimena liūdnai. Ją lankyti A. Kaušpėdui būdavo kančia, o ir vėliau nė viename iš klasės susitikimų jis nedalyvavo. „Namų darbų paprastai neruošdavau. Grodavau gitara, dailės mokykloje ...
  Verslininkas (nuotr. SCANPIX)
  17-metis verslininkas: kodėl kurti verslą baigus mokyklą per vėlu (4) 2014.04.12 09:16 Dažnai mokyklose jaunimo visiškai neskatina ir nešviečia, jog jie turi puikias sąlygas pradėti kurti savo startuolius bei tobulėti. Antanas Bakšys, jaunosios kartos Lietuvos entrepreneris, iš savo patirties sako, kad mokyklinis amžius – puikus laikas verslui kurti. A. Bakštys pirmąjį rimtą startuolį įkūrė, kai jam buvo 15 ...
  Egzaminas (nuotr. Alloverpress.ee)
  Patarimas mokiniams, kur stoti, o kokias profesijas „aplenkti” 2014.04.10 12:05 Lietuvoje veikia daugiau kaip 70 profesinių mokyklų, kurios siūlo apie 400 įvairių profesinio mokymo programų. Verslo atstovai pabrėžia, kad profesinės mokyklos nespėja koja kojon su rinkos tendencijomis. Esą, ypač regionuose, jos ne visada geba parengti reikiamų darbuotojų. Daugelyje profesinių mokyklų šiandien vyks ...
  Pedagogų teigimu mokiniai tampa neprognozuojami (Sekunde.lt)
  Profsąjunga siūlo tėvams skirti baudas dėl smurtaujančių atžalų 2014.04.09 14:10 Fizinį smurtą iš mokinių patyrė kas šeštas pedagogas, psichologinį - du trečdaliai, rodo profesinių sąjunga atlikta apklausa. Jos rezultatus spaudos konferencijoje trečiadienį pristatę profesinių sąjungų vadovai sako, kad reikia galvoti apie baudas tėvams bei draudimą grubiai prasižengusiems mokiniams toliau lankyti ...
  Nusirašinėjimas (nuotr. Alloverpress.ee)
  70 proc. mokytojų per metus asmeniškai patyrė psichologinį smurtą 2014.04.09 07:15 Švietimo profesinės sąjungos pristatys tyrimų rezultatus. Jie parodė, kad beveik 90 procentų pedagogų mano, kad jiems nemokama už visus mokykloje dirbamus darbus. Apie 70 procentų mokytojų per pastaruosius metus asmeniškai patyrė psichologinį smurtą, beveik penktadalis patyrė fizinį smurtą ir beveik pusė jų jautėsi ...
  Lietuvos moksleiviai mintimis skaičiavo greičiau nei skaičiuotuvo mygtukais (nuotr. Organizatorių)
  Lietuvos moksleiviai mintimis skaičiavo greičiau nei skaičiuotuvo mygtukais 2014.04.06 12:41 Šį savaitgalį tarpusavyje susigrūmė beveik šimtas moksleivių iš visos Lietuvos. Jubiliejinį – dešimtąjį – kartą mūsų šalyje, Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyko mintino skaičiavimo konkurso „Matmintinis“ respublikinis finalas. Šeši geriausiai savo amžiaus grupėse pasirodę moksleiviai gegužės 3 d. Lietuvai atstovaus ...
  Seminarų ciklo dalyviai (nuotr. Organizatorių)
  Smurtas tarp jaunimo: merginų smurtas prieš vaikinus – pateisinamas 2014.04.05 11:56 Jau ne pirmus metus Lietuvoje plačiai kalbama apie smurtą tarp jaunimo, organizuojama daugybė socialinių akcijų ir projektų, siekiant smurtui ir patyčioms užkirsti kelią bei edukuoti visuomenę. Tačiau tyrimų rezultatai rodo, kad ši tema vis dar lieka neišsemta ir sprendimų reikia ieškoti toliau. Moterų informacijos centro ...
  Rūkantys paaugliai (nuotr. SCANPIX)
  Nepilnamečiai rūkalus be jokių apribojimų pirko visai šalia mokyklos 2014.04.04 09:40 Tauragės policijos pareigūnai demaskavo nepilnamečiams cigaretes visai netoli mokyklos pardavinėjusią kasininkę. Turėdami informacijos, kad vienoje iš Žalgirių mikrorajone įsikūrusių parduotuvių nepilnamečiams pardavinėjami tabako gaminiai, kovo 14 dieną Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ...
  Moksleiviai (nuotr. Balsas.lt)
  Balandžio 1-ąją mokyklą „susprogdinti“ norėjęs paauglys neišvengs atsakomybės 2014.04.02 15:27 Balandžio 1 dieną, 10.57 val., sostinės policijai buvo pranešta, kad V. Sirokomlės vidurinėje mokykloje, 5 kabinete yra padėtas „karo sviedinys“. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės pareigūnai, pabendravę su pedagogais nustatė, kad į pamoką vėlavęs 13 metų amžiaus moksleivis tokiu ...
  Jaunasis-tyrejas.lt (nuotr. leidėjų)
  Mobilioji mokslinė laboratorija pradėjo kelionę po Lietuvos mokyklas 2014.04.02 10:36 Mobilioji mokslinė laboratorija pradėjo kelionę po Lietuvos mokyklas, pranešė Švietimo ir mokslo ministerija. Ši unikali mokslinė laboratorija ant ratų parengta kelionėms po šalies mokyklas. Mobilioje laboratorijoje mokiniai galės išbandyti tyrėjo darbą – moderniausiais prietaisais atlikti įvairius mokslinius ...
  Jaunimas (nuotr. Balsas.lt/Vladimiro Paranino)
  Vilniuje atidarytas pirmasis Lietuvoje Jaunimo informacijos centras 2014.04.01 14:10 Vilniuje šiandien atidarytas pirmasis Lietuvoje ir regione Jaunimo informacijos centras. „Tokie centrai labai populiarūs Estijoje, Suomijoje bei visoje Vakarų Europoje, tačiau jų dar neturi nei latviai, nei lenkai. Taigi Vilnius ir vėl regiono lyderis. Centro darbuotojai konsultuos visais svarbiausiais jaunimui ...
  «
  Dėkojame už išsakytą nuomonę!