ltv TV Programa
02:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 10
03:35 Pasaulio panorama
04:00 Savaitė
04:25 Svajonę turiu
05:40 Lašas po lašo
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 14
10:00 Namelis prerijose
11:00 Pasaulio panorama
11:30 Savaitė
12:00 Gyvenimas
13:00 Mažasis princas
13:30 Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 6
14:00 Laba diena, Lietuva
14:05 Žinios
14:15 Orai
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
16:00 Sportas
16:03 Orai
16:05 Komisaras Reksas 14
17:10 Didysis Gregas 3
18:15 Šiandien. Aktualijų laida
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:50 Meilė kaip mėnulis
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama
21:00 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:12 Orai
21:15 LRT forumas
22:00 Loterija Perlas
22:05 LRT forumas
22:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
23:10 Vakaro žinios
23:25 Sportas
23:28 Orai
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Placebo efektas
01:00 Senis
lnk TV Programa
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris II
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Laukiniai šernai
10:50 Prezidento duktė
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis
13:25 Ogis ir tarakonai
13:35 Benas Tenas
14:10 Ugnis ir Ledas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas
23:10 Judantis objektas
00:20 Mafijos daktarė
01:15 Farų šeima
02:10 Agentai
tv3 TV Programa
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Virtuvė
08:25 Virtuvė
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 Garfildas 2 . Komedija, Didžioji Britanija, 2006.
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Kung Fu Panda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 VIRAL´as
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Farai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kerštas
23:10 Išdavystė
00:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba
01:10 Skandalas
02:00 Daktaras Hausas
btv TV Programa
00:45 Bamba TV
06:00 Sveikatos ABC televitrina
06:45 Gamta iš arti
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Ekstrasensų mūšis
09:00 Brolis už brolį
10:00 Brolis už brolį
11:00 Kalbame ir rodome
12:00 Prokurorų patikrinimas
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Šeimynėlė
14:45 Amerikos talentai
15:45 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų
19:00 Detektyvė Džonson
20:00 Naktis ir diena. Vilnius
21:00 Savaitės kriminalai
21:30 Oušeno tryliktukas . Komedija, JAV, 2007.
23:55 Sostų karai
01:00 Detektyvė Džonson
01:55 Prokurorų patikrinimas
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!