ltv TV Programa
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas
10:00 Namelis prerijose
11:00 Lilehameris
12:00 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai
13:30 Rojus Lietuvoj
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Nacionalinė paieškų tarnyba
15:00 Puaro
16:00 Komisaras Reksas
17:00 Pagalbos ranka
17:30 Popietė su Algimantu Čekuoliu
18:00 Šiandien. Aktualijų laida
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:30 Bėdų turgus
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Lilehameris
22:00 Loterija Perlas
22:05 Emigrantai
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Rojus Lietuvoj
00:30 Šnipai
01:30 Senis
02:40 Programos pabaiga
lnk TV Programa
07:25 Tomo ir Džerio pasakos
(Tom & Jerry Tales) 2006 m. JAV. Animacinis serialas
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 "Velvet"
10:20 Išlaisvinti Vilį. 2 dalis
12:20 Tomas ir Džeris
12:50 Kung Fu Panda
13:20 Ogis ir tarakonai
13:30 Kaukė
13:55 Pavogtas gyvenimas
14:50 Be kaltės kalta
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Kariškas vaizdelis"
20:20 K11: Komisarai tiria. Lemtinga iškyla
21:00 "Soriukas"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Specialistas
00:25 Havajai 5.0
01:20 Nikita
02:15 Išrinktieji
03:10 Programos pabaiga
00:00 Havajai 5.0
00:55 Nikita
01:50 Išrinktieji
02:45 Programos pabaiga
tv3 TV Programa
07:30 Simpsonai
08:00 Brazilijos aveniu
09:05 Meilės sūkuryje
10:10 Visada sakyk visada
11:15 Sėkmės džentelmenai . Komedija, Rusija, 1971.
13:20 Antinas Narsuolis
13:50 Pilotas Balu
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 TV Pagalba
20:00 Žvaigždžių dešimtukas. Vasara
21:00 Meilė ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Agentūra S.K.Y.D.A.S.
23:00 Rembo. Pirmasis kraujas . Veiksmo, JAV, 1982.
00:55 Daktaras Hausas
btv TV Programa
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos
09:00 Amerikietiškos imtynės
11:00 Laukinis
12:00 Svotai
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Mano virtuvė geriausia
15:00 Amerikos talentai
16:00 Liežuvautoja
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Mentalistas
19:30 Didžiojo sprogimo teorija
20:30 Jokių kliūčių
21:30 Meilė ir kitos nelaimės . Komedija, Prancūzija, 2006.
23:15 Vampyro dienoraščiai
00:10 Mentalistas
01:05 Laukinis
02:05 Bamba TV
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!